Giáo dụcVăn Mẫu

Đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên (7 Mẫu)

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích mà Tmdl.edu.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đoạn văn tiếng Anh viết về nghề giáo viên gồm 7 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn tham khảo nhiều đoạn văn tiếng Anh khác như: đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về gia đình, đoạn văn viết về ngôi trường, đoạn văn viết về bạn thân, đoạn văn viết về Tết.

Từ vựng viết về nghề giáo viên bằng tiếng Anh

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n teacher /ˈtiː.tʃər/ giáo viên
n education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ giáo dục
n profession /prəˈfeʃ.ən/ ngành nghề
n student /ˈstjuː.dənt/ học sinh
n lesson /ˈles.ən/ bài học
n homework /ˈhəʊm.wɜːk/ bài tập về nhà
n school /skuːl/ trường học
n kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ trường mẫu giáo
n primary school /ˈpraɪ.mə.ri/ /skuːl/ trường tiểu học, trường cấp 1
n middle school /ˈmɪd.əl/ /skuːl/ trường cấp 2
n high school /ˈhaɪ/ /skuːl/ trường cấp 3
n college /ˈkɒl.ɪdʒ/ trường cao đẳng
n university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti đại học
n academy /əˈkæd.ə.mi/ học viện
v train /treɪn/ đào tạo
n vocational training /voʊˈkeɪʃənl/ /ˈtreɪnɪŋ / đào tạo nghề
n class management /klæs/ /ˈmænɪdʒmənt/ điều hành lớp học
n Maths /mæθs/ môn toán
n English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ môn tiếng Anh
n literature /ˈlɪt.rə.tʃər/ môn văn
n history /ˈhɪs.tər.i/ môn lịch sử
n biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ môn sinh học
n physics /ˈfɪz.ɪks/ môn vật lý
n chemistry ​​/ˈkem.ɪ.stri/ môn hoá học
n geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ môn địa lý
n painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ hội hoạ
n art UK /ɑːt/US /ɑːrt/ nghệ thuật
n design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
n law /lɔː/ môn luật

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Teachers do more than teaching, and their impact extends far beyond the classroom. As a teacher, you are more than just an educator because you are a mentor, a confidant and a friend. One of the most common reasons to become a teacher is to make a difference in the lives of as many students as possible. Teachers have more chances to interact with students at all stages of development and from all walks of life. A great teacher always wants to help students along their path and to play a part in shaping the person they hope to become. Becoming a teacher lets you impart life lessons that they will never forget and puts you in a position to influence their decisions, behaviors, strengths, weaknesses and imaginations. Essentially, becoming a teacher lets you take part in shaping the next generation.

 Tiếng Việt 

Giáo viên làm nhiều việc hơn là giảng dạy, và tác động của họ vượt xa lớp học. Là một giáo viên, bạn không chỉ là một nhà giáo dục bởi vì bạn là một người cố vấn, một người bạn tâm tình và một người bạn. Một trong những lý do phổ biến nhất để trở thành giáo viên là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của càng nhiều học sinh càng tốt. Giáo viên có nhiều cơ hội hơn để tương tác với học sinh ở mọi giai đoạn phát triển và từ mọi tầng lớp xã hội. Một giáo viên tuyệt vời luôn muốn giúp đỡ học sinh trên con đường của họ và đóng một vai trò trong việc định hình con người mà họ hy vọng trở thành. Trở thành một giáo viên cho phép bạn truyền đạt những bài học cuộc sống mà họ sẽ không bao giờ quên và đặt bạn vào vị trí ảnh hưởng đến quyết định, hành vi, điểm mạnh, điểm yếu và trí tưởng tượng của họ. Về cơ bản, trở thành một giáo viên cho phép bạn tham gia vào việc hình thành thế hệ tiếp theo.

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Every teacher devotes all his or her life to education. It usually isn’t because of the money or the three-month summer vacation. Reasons for becoming a teacher are deeper than that, and while they are personal, they are almost all united by the desire to impact peoples’ lives. One reason to become a teacher is to influence the education system. If you recognize the need to improve the quality of education in your country, then you may become a teacher to make change. There is a lot of work to be done, but it is the collective effort of thousands of dedicated teachers that will make the most difference. Another reason for becoming a teacher is to make contribution to your community in a meaningful way. Teaching is one of the most direct ways to make an impact, and if you are driven by the desire to help people around you, being a teacher is an invaluable contribution.

Tiếng Việt

Mỗi giáo viên đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đó thường không phải là vì tiền hay kỳ nghỉ hè ba tháng. Lý do trở thành một giáo viên sâu sắc hơn thế, và mặc dù họ là cá nhân, họ hầu như đều thống nhất với nhau bởi mong muốn tác động đến cuộc sống của mọi người. Một lý do để trở thành giáo viên là ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục. Nếu bạn nhận ra sự cần thiết phải cải thiện chất lượng giáo dục ở đất nước mình, thì bạn có thể trở thành một giáo viên để tạo ra sự thay đổi. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chính nỗ lực của tập thể hàng nghìn giáo viên tận tâm sẽ tạo nên sự khác biệt nhất. Một lý do khác để trở thành giáo viên là đóng góp cho cộng đồng của bạn một cách có ý nghĩa. Giảng dạy là một trong những cách trực tiếp nhất để tạo ra tác động và nếu bạn được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh bạn, trở thành một giáo viên là một đóng góp vô giá.

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Since my sweet childhood, I have dreamed of becoming a good teacher. Therefore, I would like to work as a teacher after I finish my education. It is easy to understand why I like this kind of career. It is simple that I love cute and naughty children, they can make me smile all day, I am also deeply impressed by their lovely and innocent faces. Besides, teaching is considered as the finest career of all the fine careers.I will be respected by everyone when I nourish the young’s soul and encourage them to be good-manners. It offers me a life which I want to lead. By and large, teaching is my suitable choice as it is my passionate job. I will try my best to learn and improve my pedagogical skills

 Tiếng Việt 

Từ thời thơ ấu ngọt ngào của mình, tôi đã mơ ước trở thành một giáo viên giỏi. Vì vậy, tôi muốn làm giáo viên sau khi học xong. Dễ hiểu vì sao tôi thích nghề này. Đơn giản là tôi yêu những đứa trẻ dễ thương và nghịch ngợm, chúng có thể khiến tôi cười cả ngày, tôi cũng ấn tượng sâu sắc về khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ của chúng. Bên cạnh đó, dạy học được coi là nghề tốt nhất trong tất cả các nghề tốt, tôi sẽ được mọi người tôn trọng khi tôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ và khuyến khích chúng trở thành người tốt. Nó mang lại cho tôi một cuộc sống mà tôi muốn hướng tới. Nhìn chung, giảng dạy là lựa chọn phù hợp của tôi vì đây là công việc tôi đam mê. Tôi sẽ cố gắng học tập và nâng cao nghiệp vụ sư phạm của mình

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Since I was a little girl, people had been asking me about my dream career. Therefore, I have always wanted to be an English teacher. However, I prefer teaching at a private English center rather than a public school. I like to teach in English centers with many colleagues from all over the world. English is the international language that connects many countries, so I will continue to search and expand my relationships with people all over the world. An open working environment is totally suitable with my open and outgoing characteristics. English is increasingly becoming the most popular language, and I will use what I have learned to teach people who are in need. A teacher is a profession that requires a lot of specialized knowledge as well as fixed qualities. I observed all of the teachers who had taught me, and besides learning the compulsory subjects, I also secretly studied more about each person’s teaching methods. A good teacher does not only impart the necessary knowledge, but also has to be relevant to the job of guiding others. If I want to be a teacher, I will have to improve my patience, generosity and confidence in speaking to many people.

 Tiếng Việt

Từ khi tôi còn là một cô bé, mọi người đã hỏi tôi về nghề nghiệp mơ ước của tôi. Vì vậy, tôi đã luôn muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi thích dạy ở trung tâm tiếng Anh tư nhân hơn là trường công. Tôi thích dạy ở các trung tâm tiếng Anh với nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế kết nối nhiều quốc gia, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ của mình với mọi người trên toàn thế giới. Môi trường làm việc cởi mở hoàn toàn phù hợp với tính cách cởi mở và hướng ngoại của tôi. Tiếng Anh đang ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, và tôi sẽ sử dụng những gì đã học để dạy những người có nhu cầu. Giáo viên là một nghề đòi hỏi nhiều kiến ​​thức chuyên ngành cũng như những phẩm chất cố định. Tôi quan sát tất cả các giáo viên đã dạy tôi, và ngoài việc học các môn bắt buộc, tôi cũng bí mật nghiên cứu thêm về phương pháp dạy của từng người. Một giáo viên giỏi không chỉ truyền thụ kiến ​​thức cần thiết mà còn phải phù hợp với công việc hướng dẫn người khác. Nếu tôi muốn trở thành một giáo viên, tôi sẽ phải nâng cao tính kiên nhẫn, độ lượng và sự tự tin để nói chuyện trước nhiều người.

Viết đoạn văn nghề giáo viên bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Whoever you are, you have a dream to work in the future. I have always wanted to be an English teacher. Therefore, I choose this job because I love children so much and English is my favorite subject. I feel that being a teacher is a very reasonable thing. Today English is increasingly becoming the most popular language so I want to teach them how to read, write, listen and speak English words. English will become a second mother tongue and then will give children many good employment opportunities in the future. One of the most important things makes me choose this job is that my grandfather and my mother are teachers and they hope that I will follow in their footsteps. So now I am trying my best to pass the university entrance exam and make my dream come true. I’m sure that I will never let my dream just be a dream.

Tiếng Việt 

Dù bạn là ai, bạn cũng có ước mơ được làm việc trong tương lai. Tôi luôn muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Vì vậy, tôi chọn công việc này vì tôi rất yêu trẻ con và tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tôi cảm thấy rằng trở thành một giáo viên là một điều rất hợp lý. Ngày nay tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất nên tôi muốn dạy các em cách đọc, viết, nghe và nói các từ tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai và từ đó sẽ mang đến cho trẻ nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Một trong những điều quan trọng nhất khiến tôi chọn công việc này là ông nội và mẹ tôi đều là giáo viên và họ hy vọng rằng tôi sẽ tiếp bước ông. Vì vậy hiện tại em đang cố gắng học thật tốt để thi đỗ đại học và biến ước mơ thành hiện thực. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ để ước mơ của mình chỉ là một giấc mơ.

Viết đoạn văn tiếng Anh về giáo viên cấp 1

Tiếng Anh

Ever since I was a child, I have always wanted to become a primary teacher. I wish to become a primary teacher because I love children and teaching. I have a little brother and every evening, I help him learn Vietnamese, Maths and art. I find teaching very exciting. I can be creative with the lessons. For example, I can create new games that are related to important knowledge or I can find new teaching methods. To me, education is one of the most crucial professions because it concerns the growth of people. If a person experiences a good education, it is more likely that they will have a bright future ahead. I believe that to become an excellent teacher, I need to keep studying and researching to improve my knowledge. I will continue to work hard in order to become a great teacher in the future.

Tiếng Việt

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mong muốn trở thành một giáo viên tiểu học. Tôi mong muốn trở thành giáo viên tiểu học vì tôi yêu trẻ và yêu nghề dạy học. Tôi có một em trai và mỗi buổi tối, tôi đều giúp em ấy học tiếng Việt, Toán và vẽ. Tôi thấy việc giảng dạy rất thú vị. Tôi có thể sáng tạo với các bài học. Ví dụ, tôi có thể tạo ra những trò chơi mới liên quan đến kiến ​​thức quan trọng hoặc tôi có thể tìm ra những phương pháp giảng dạy mới. Đối với tôi, giáo dục là một trong những nghề quan trọng nhất vì nó liên quan đến sự phát triển của con người. Nếu một người trải qua một nền giáo dục tốt, nhiều khả năng họ sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi tin rằng để trở thành một giáo viên xuất sắc, tôi cần không ngừng học tập và nghiên cứu để nâng cao kiến ​​thức của mình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành một giáo viên tuyệt vời trong tương lai.

Viết đoạn văn tiếng Anh về giáo viên mầm non

Tiếng Anh 

A kindergarten teacher is a person who teaches kids under 6 years old the most basic skills and knowledge. This job includes: teaching social skills, basic vocabulary, personal hygiene, art, reading, music,… Because a kindergarten teacher works with children everyday, the job requires a lot of patience and love for kids. Kindergarten is the first school that children go to, therefore it is extremely important. If kids are taught right at a very young age, they will have the foundation to grow up healthily and more intelligent. Teaching at kindergarten is a fun and creative job. It can be difficult at times but the result in the end is rewarding.

Tiếng Việt

Giáo viên mẫu giáo là người dạy trẻ dưới 6 tuổi những kỹ năng và kiến ​​thức cơ bản nhất. Công việc này bao gồm: dạy các kỹ năng xã hội, từ vựng cơ bản, vệ sinh cá nhân, nghệ thuật, tập đọc, âm nhạc, … Vì một giáo viên mẫu giáo làm việc với trẻ hàng ngày nên công việc đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và tình yêu đối với trẻ em. Trường mầm non là ngôi trường đầu tiên mà trẻ đi học, vì vậy trường mẫu giáo vô cùng quan trọng. Nếu trẻ được dạy dỗ ngay từ khi còn rất nhỏ, chúng sẽ có nền tảng để lớn lên khỏe mạnh và thông minh hơn. Dạy học ở trường mẫu giáo là một công việc vui vẻ và đầy sáng tạo. Đôi khi công việc có thể khó khăn nhưng kết quả cuối cùng là xứng đáng.

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button