Giải Toán

Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức


Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số mang đến lời giải chi tiết bài 1, 2, 3…. Các em đối chiếu với bài làm. Nếu chưa biết cách giải, các em chú ý tham khảo hướng dẫn trong lời giải để hình dung cách làm trước khi làm bài nhé.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 65 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Bạn đang xem bài: Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 trang 94, 95, 96 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Hoạt động
 

1. Giải Bài 1 Trang 94 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 1

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 2

2. Giải Bài 2 Trang 94 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 3

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 4

3. Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

Hướng dẫn giải: Số ki-lô-gam thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số ki-lô-gam thóc chuyển được mỗi lần x 3.

Đáp án:
Ba lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số ki-lô-gam thóc vào kho là:
              15 250 x 3 = 45 750 (kg)
                              Đáp số: 45 750 kg thóc.

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 5

Hướng dẫn giải: Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Đáp án:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 6

2. Giải Bài 2 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 7

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 8

3. Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 9

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu để tính nhẩm phép nhân các số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 11 nghìn x 9 = 99 nghìn
11 000 x 9 = 99 000.
b) 21 nghìn x 3 = 63 nghìn
21 000 x 3 = 63 000.
c) 15 nghìn x 6 = 90 nghìn
15 000 x 6 = 90 000.

4. Giải Bài 4 Trang 95 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có ba kho chứa dầu, mỗi kho chứa 12 000 l dầu. Người ta đã chuyển đi 21 000 l dầu. Hỏi ba kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Số lít dầu ở ba kho = Số lít dầu ở một kho x 3.
Bước 2: Số lít dầu còn lại = Số lít dầu ở 3 kho – Số lít dầu chuyển đi.

Đáp án:
Ba kho chứa dầu có số lít dầu là:
           12 000 x 3 = 36 000 (lít)
Sau khi chuyển đi 21 000 lít dầu, trong kho còn lại số lít dầu là:
         36 000 – 21 000 = 15 000 (lít)
                            Đáp số: 15 000 lít dầu.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 11

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 12

2. Giải Bài 2 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

a) Đặt tính rồi tính.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 13

b) Tính giá trị của biểu thức.

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 14

Hướng dẫn giải:
a) – Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Tính lần lượt từ phải sang trái.
b) Đổi với biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân, ta thực hiện phép nhân trước.

Đáp án:

a)

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 15

b) 26 745 + 12 071 x 6 = 26 745 + 72 426
                                     = 99 171

3. Giải Bài 3 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Việt mua 6 quyển vở, mỗi quyển giá 6 000 đồng. Việt đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Việt bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Giá tiền 6 quyển vở = Giá tiền của mỗi quyển vở x 6.
Bước 2: Số tiền cô bán hàng trả cho Việt = 100 000 đồng – giá tiền 6 quyển vở.

Đáp án:
Giá tiền 6 quyển vở là:
                    6 000 x 6 = 36 000 (đồng)
Cô bán hàng phải trả lại Việt số tiền là:
                  100 000 – 36 000 = 64 000 (đồng)
                                    Đáp số: 64 000 đồng.

4. Giải Bài 4 Trang 96 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong một trại ươm cây giống có hai vườn ươm, mỗi vườn có 14 000 cây giống. Trong một trại ươm khác có 15 000 cây giống. Hỏi cả hai trại ươm đó có bao nhiêu cây giống?

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 16

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm.
Bước 2: Số cây giống ở cả hai trại ươm = Số cây giống ở trại ươm thứ nhất + Số cây giống ở trại ươm thứ hai.

Đáp án:
Số cây giống trong trại ươm có hai vườn ươm là:
                      14 000 x 2 = 28 000 (cây)
Cả hai trại ươm có số cây giống là:
                    28 000 + 15 000 = 43 000 (cây)
                                       Đáp số: 43 000 cây giống.

Giải bài tập trang 94, 95, 96 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này đã hướng dẫn giải rất chi tiết, hy vọng các em có thể hình dung được cách làm bài, nắm chắc kiến thức tốt nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 94 95 96 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, Giai Toan lop 3 trang 94 95 96 SGK Tap 2, bai tap Toan lop 3 trang 96,

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giải Toán

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button