Tổng hợp

Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP

Mẫu số 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP là mẫu biên bản được lập ra dùng để kiểm tra đánh giá việc thực hiện Thực hành tốt quản lý nhà thuốc của cơ sở bán lẻ thuốc. Mẫu biên bản đánh giá GPP được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ Y T

Bạn đang xem bài: Mẫu 02/GPP: Biên bản đánh giá GPP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…..

………, ngày …. tháng ….. năm 20…

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”

Căn cứ Quyết định số ……… ngày ……. của …… về việc thành lập đoàn kiểm tra triển khai áp dụng các tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của ………., thành phần đoàn đánh giá gồm:

1. ………………………………………….. – Trưởng đoàn.

2. ………………………………………….. – Thư ký.

3. ………………………………………………………………….

Tên cơ sở:…………………………………………………….…………………………………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………….………………………………………………….

– Người chịu trách nhiệm Tên người đại diện pháp luật và tên người quản lý chuyên môn:

– Bản đăng ký đánh giá đề ngày …………………….….. của ………………………………..……

– Ngày tiến hành đánh giá …………………………………………………………………………..

– Nội dung đánh giá: việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của Bộ Y tế

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tiếp đoàn có:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

I/ Một số ý kiến của đoàn kiểm tra

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá có một số ý kiến sau:

A. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(đính kèm danh mục đánh giá)

II/ Kết luận

1. Tổng số điểm của cơ sở: …………………………………….………………………………….…….

2. Mức độ đáp ứng GPP: ………………………………………………………………………..…….

3. Yêu cầu

………………………………………..…………………………………………………………………..…

III/ Ý kiến của Cơ sở: (ghi rõ điểm chưa thống nhất)

………………………………………………………………………………..…………………………………

Biên bản được thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và cơ sở ……………….……………………………

Biên bản này được làm thành hai bản, kèm theo bản Danh mục đánh giá. Cơ sở giữ một bản, Sở Y tế giữ một bản./.

Trưởng Đoàn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn/mau-02-gpp-bien-ban-danh-gia-gpp/

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Lương Sinh

Lương Sinh là một tác giả đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực giáo dục, ngoại ngữ và kiến thức. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, cô đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Với tình yêu với ngôn ngữ và mong muốn chia sẻ kiến thức, Lương Sinh đã quyết định sáng lập blog tmdl.edu.vn. Trang web này không chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức cá nhân của cô, mà còn là một nguồn thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến giáo dục, kiến thức và ngoại ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.
Back to top button