Tổng hợp

Mẫu Giấy mời mới nhất

Giấy mời là một trong các biểu mẫu thông dụng được sử dụng để thông báo đến một cá nhân hay tổ chức, công ty nào đó được mời đến để tham dự một bữa tiệc, sự kiện quan trọng nào đó.

Tuỳ theo lý do của mỗi cuộc họp, từ đó người soạn thảo giấy mời sẽ có những cách bố trí, sắp xếp các thông tin khác nhau trong mẫu. Tuy nhiên dù trong trường hợp nào thì cũng cần đảm bảo một số nội dung cơ bản như: cơ quan, tổ chức hoặc người được mời, tóm tắt nội dung cuộc họp, thời gian địa điểm. Vậy dưới đây là 7 mẫu giấy mời thông dụng nhất, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội nhé.

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy mời mới nhất

Bạn đang xem bài: Mẫu Giấy mời mới nhất

Mẫu chung giấy mời mới nhất

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số:…/GM-…3 ..4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI
…………5…………..

………..2…………. trân trọng kính mời:………………..6………………

Tới dự …………………………………………..7 …………………………….

……………………………………………………………………………………..

Chủ trì:………………………………………………………………………….

Thời gian:………………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………….

………………………………………………….8 ……………………………./.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu giấy mời họp trong công ty

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số:…/GM-…3 ..4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ………………………………. (6) ĐT: ………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Tới dự ………………………………………. (7) ………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…910.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu giấy mời hội nghị

BND TỈNH …………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./GM-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí …. (3) …………………………………………………………..

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ……………………………………………………………………..

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

Như thành phần mời;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy mời họp mặt cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——-

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:………………………

Đến tham dự buổi họp cuối năm……

Thời gian:……………………………………….

Địa điểm:………………………………………….

Kinh phí tổ chức:…………………………….

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:……………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

…………., ngày….tháng….năm….

T/M ban lãnh đạo
Trưởng phòng nhân sự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời tham gia giảng dạy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________
——&——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—-

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: …………………………………….

Chủ nhiệm khoa ……………………

Kính mời ………………tham gia giảng dạy:

Môn………………………………………………

Cho lớp cao học: …………………………

Ngành:………………………………………

Chuyên ngành: …………………………

Số tiết: Lý thuyết: ……… ( ……đvht);

Bài tập/Thực hành: ………… ( ……đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ……… thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

……., ngày… tháng… năm… 20….
CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT …..
TRƯỜNG ………
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………

Phụ huynh em: ..……… Học lớp:………

Đúng vào lúc ……….…. ngày …. tháng ….. năm 20……….

Đến tại văn phòng Trường ………………….

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học ……

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

……, ngày … tháng … năm ……..
GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư mời họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

… , ngày … tháng … năm 20…

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức:………………………………………

Kính gửi: …………………………………………………………………….

Đến dự cuộc họp :………………………………………………….…. (1)

Địa điểm :…………………………………………………………………

Thời gian :………………………………………………………………..

Xin đi đúng thành phần được mời và đến đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy mời

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

7 Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

8 Các vấn đề cần lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Bản quyền bài viết thuộc Tmdl.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá (tmdl.edu.vn)

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button