Tổng hợp

Mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc giải quyết khiếu nại hành chính. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm làm việc, nội dung giải quyết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

……….(1)………..
……….(2)………..

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản làm việc giải quyết khiếu nại hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Vào hồi… giờ … ngày … tháng … năm …, tại ………..(3)……………;

Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ……………………(4)

2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh: ……(5)

3. Nội dung làm việc: ………………………………………..(6)

4. Kết quả làm việc:…………………………………………(7)

5. Những nội dung khác có liên quan:…………………….(8)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày (hoặc ngày …/…/…).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành … bản mỗi bên giữ 01 bản./.

Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh
………………(9)…………….

Người có trách nhiệm xác minh
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Ghi chú

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn https://tmdl.edu.vn/mau-bien-ban-lam-viec-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh/

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Thanh Hoa Tourism Trade

Tên trường Tiếng Việt: Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hóa Tên trường Tiếng Anh: Thanh Hoa Tourism Trade Vocational Vocational School Địa chỉ: 272 phố Môi, Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa Điện thoại: 02373.675.703 Email: truongtcntmdl@gmail.com Website: http://tmdl.edu.vn/
Back to top button